kliczek.pl szysza.pl blackcraft.pl rapmysli.pl tniesz.pl utnie.pl teds.pl zwierzofotki.pl motoperelki.pl tewersy.pl polewzrozmow.pl lusi.pl
Tniesz.pl
Tniesz.pl

Regulamin


Regulamin serwisu


REGULAMIN SERWISU tniesz.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym zarejestrowanym pod domeną tniesz.pl, zwanym dalej „Serwisem”, zasady korzystania z tych usług oraz zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, będących osobami fizycznymi.

2) Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem oraz na podstawie Regulaminu.

3) Postanowienia Regulaminu odnoszą się do wszystkich świadczonych w ramach Serwisu usług, za wyjątkiem usług, dla których zastrzeżono odrębne regulaminy. Właściciel obowiązany jest każdorazowo wskazać, że dla usługi został zastrzeżony odrębny regulamin.

4) Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Usług w ramach Serwisu jest otwarty i dostępny dla każdego Użytkownika posiadającego możliwość podłączenia do publicznej sieci Internet.

5) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://tniesz.pl/s/regulamin

6) Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II. POJĘCIA

1) Właściciel – właścicielem Serwisu jest EMANUEL CABAN CONSULTING z siedzibą w Rzeszowie, ul. Strażacka 12C lok. 2, 35 – 312 Rzeszów; REGON: 80711046; NIP: 8321932869;

2) Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (w rozumieniu art. 33 i n. Kodeksu Cywilnego) korzystająca z Serwisu;

3) Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik posiadający konto w Serwisie utworzone przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego;

4) Serwis – portal internetowy, pozycjonowany za pośrednictwem publicznej sieci Internet, dostępny pod adresem tniesz.pl;

5) Usługa - usługa skracania linków zamieszczanych przez Użytkowników oraz ich publikacja w Serwisie, świadczone przez Właściciela na rzecz Użytkowników, na podstawie i zgodnie z Regulaminem;

6) Rejestracja – utworzenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego. Rejestracja obejmuje wypełnienie i przesłanie Właścicielowi formularza rejestracyjnego, oraz aktywację konta za pośrednictwem kodu wygenerowanego i przesłanego automatycznie przez system teleinformatyczny Właściciela na adres poczty e-mail podany przez Użytkownika.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1) Usługi świadczone są nieodpłatnie i co do zasady nie wymagają Rejestracji. Korzystanie z części Usług wymaga Rejestracji. Właściciel zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć, że korzystanie z Usługi wymagana Rejestracji.

2) Właściciel nie nakłada ograniczeń w zakresie ilości linków skracanych i publikowanych przez Użytkowników w ramach Usług świadczonych w Serwisie.

3) Zabrania się skracania i publikowania linków do stron zawierających treści:

a) niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pornograficznych, zawierających treści lub propagujących poglądy rasistowskie, faszystowskie, nacjonalistyczne, nawołujących do nienawiści, ksenofobii lub obraźliwych w jakikolwiek inny sposób;

b) naruszających prawa, dobra osobiste Właściciela, innych Użytkowników lub osób trzecich;

c) linków wygenerowanych (w tym skróconych) przez serwis podobny do Serwisu;

4) Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania, ukrywania linków niezgodnych z ppkt 3 powyżej. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że za zamieszczanie linków do stron zawierających treści niezgodne z prawem lub Regulaminem grozi odpowiedzialność prawna, w tym karna lub cywilna.

5) Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania linków nieaktywnych przez okres dłuży niż 100 dni.

6) Właściciel nie ma obowiązku weryfikacji treści stron internetowych, do których linki są skracane i publikowane w ramach Usług świadczonych w Serwisie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane w Serwisie, natomiast odpowiedzialność Właściciela jest wyłączona.

7) Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia lub czasowego zablokowania dostępu do konta według uznania Właściciela, w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym.

8) Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług, rozszerzenia katalogu oferowanych Usług, jak również zmiany funkcjonalności oraz wyglądu zewnętrznego serwisu w każdym czasie, bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników.

9) Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i deweloperskich Serwisu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu lub niedziałanie Serwisu spowodowane pracami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym lub wynikające z przyczyn niezależnych od Właściciela. O prowadzeniu prac, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w miarę możliwości, przewidywanym terminie ich zakończenia Właściciel poinformuje Użytkowników przez ogłoszenie zamieszczone w Serwisie lub przesłanie Zarejestrowanym Użytkownikom wiadomości na adres poczty e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym.

IV. DANE OSOBOWE

1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Właściciel. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

a) rejestracji w Serwisie;

b) korzystania z Usług oferowanych w Serwisie;

c) udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub poczty e-mail korespondencję;

d) innych celach na podstawie indywidualnej zgody Użytkownika.

2) Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub uzupełnienia. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres poczty e-mail: admin@tniesz.pl. Przez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został o poinformowany o prawach, o których mowa w niniejszym ppkt.

3) Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, aby Użytkownik mógł korzystać z wymagających rejestracji Usług oferowanych w Serwisie.

4) W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację lub skorzysta z Formularza Kontaktowego to również: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.

5) Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez podmioty inne niż Właściciel, każdorazowo wymaga zgody Użytkownika.

6) Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, przez stosowanie środków technicznych i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

7) Właściciel spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8) Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

9) W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

10) Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których mowa powyżej podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. POLITYKA COOKIES

1) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

2) Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu

4) Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

a) „niezbędne” pliki ”cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9) Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Właściciel poinformuje przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości na adres poczty e-mail Zarejestrowanych Użytkowników. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Serwisie lub wysłania wiadomości na adres poczty e-mail Zarejestrowanych Użytkowników.

2) Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu (Zarejestrowany Użytkownik – usunąć konto) w terminie przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Brak zaprzestania korzystania z Serwisu lub nieusunięcie konta zgodnie ze zdaniem poprzedzającym poczytuje się za akceptację zmian w Regulaminie.

3) Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2013

4) Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla wszelkich spraw związanych z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie.

5) Zastrzeżenie prawne zawarte w punkcie V POLITYKA COOKIES chronione jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (więcej informacji o plikach „cookies” na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej).